ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace

        หลังจากปี พ.ศ.2538 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจึงมีสถานีเครือข่ายถ่ายทอดทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 29 สถานี ต่อมาคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กบว.ทบ.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการจักตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นจำนวน 24 สถานี มีพื้นที่และสถานที่จัดตั้ง ดังนี้

1. เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระบบ UHF.
2. อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระบบ VHF.
3. อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ระบบ UHF.
4. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระบบ UHF.
5. อ.เมือง จ.พะเยา ระบบ UHF.
6. อ.เบตง จ.ยะลา ระบบ UHF.
7. อ.วังสะพุง จ.เลย ระบบ UHF.
8. อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ระบบ UHF.
9. อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระบบ UHF.
10. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระบบ UHF.
11. อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระบบ UHF.
12. อ.เมือง จ.ลพบุรี ระบบ VHF.
13. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระบบ UHF.
14. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระบบ UHF.
15. อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ระบบ VHF.
16. อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระบบ UHF.
17. อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระบบ VHF.
18 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ระบบ UHF.
19. อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ระบบ UHF.
20. อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ระบบ UHF.
21. อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระบบ UHF.
22. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระบบ UHF.
23. อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ระบบ UHF.
24. อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ UHF.

        การดำเนินการตามโครงการในขึ้นต้น สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้แจ้งขออนุญาตต่อคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ (กกช.) เพื่อขอใช้ความถี่สำหรับจัดตั้งสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพิ่มเติม ซึ่ง กกช. ได้อนุญาติให้ใช้ความถี่จัดตั้งได้ จำนวน 10 สถานี และต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

1. เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระบบ UHF. ช่อง 38
2. อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระบบ VHF. ช่อง 10
3. อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ระบบ UHF. ช่อง 49
4. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระบบ UHF. ช่อง 30
5. อ.เมือง จ.พะเยา ระบบ UHF. ช่อง 44
6. อ.เบตง จ.ยะลา ระบบ UHF. ช่อง 52
7. อ.วังสะพุง จ.เลย ระบบ UHF. ช่อง 50
8. อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ระบบ UHF. ช่อง 49
9. อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระบบ UHF. ช่อง 50
10. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระบบ UHF. ช่อง 42

        เนื่องจากเกิดวิกฤตเศรฐกิจในปี 2540 เป็นต้นมา การจัดตั้งสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำเป็นต้องระงับไปชั่วคราว เมื่อเศรฐกิจเริ่มฟื้นตัวจึงได้จัดตั้งสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพิ่มขึ้นตามที่ได้รัอนุมัติจาก กกช. จำนวน 10 สถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจึงมีสถานีถ่ายทอดสัญญาณทั้งหมดเป็นจำนวน 39 สถานี

        สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้พัฒนาประสิทธิภาพของสถานีเครือข่ายถ่ายทอด โดยจัดให้มีเครื่องส่งสำรองสถานีละ 1 เครื่อง เพื่อประกันความมั่นใจว่าประชาชนที่ติดตามรับชมรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จะได้รับชมรายการต่างๆ ต่อเนื่องตลอดเวลา พร้อมทั้งได้ปรับปรุงระบบออกอากาศของสถานีถ่ายทอดทุกส่วนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการขยายเครือข่ายของสถานีถ่ายทอดให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งนับตั้งแต่การขยายเครือข่ายส่วนภูมิภาคใน พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน ทำให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีสถานีถ่ายทอดในส่วนภูมิภาคทั้งสิ้นรวม 39 สถานี

        พันธกิจสำคัญที่ต้องดำเนินต่อไป สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยังคงต้องมีการพัฒนาสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านอุปกรณ์และบุคลากร ได้แก่

  1. โครงการจัดตั้งสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์เกองทัพบกส่วนภูมิภาคพิ่ม (4 สถานี) วัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่รับสัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ใหเครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
  2. โครงการเปลี่ยนเครื่องส่งจากระบบ VHF.-Low Band. (ช่อง 3 - 4) เป็นระบบ UHF. (13 สถานี) วัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบสัญญาณคลื่นออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้สอดคล้องกับระบบการส่งวิทยุโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน (ตามข้อกำหนดของกรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นสำนักงานเลขานุการ กทช.)
  3. โครงการปรับปรุงเครื่องส่งระบบ VHF.-Hight Band. (ช่อง 5 - 12) วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง (Up-Grade.) เครื่องส่งชุดเก่าที่มีการใช้งานมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกอากาศแพร่ภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  4. การพัฒนาบุคลากร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้จัดให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมทักษะให้กับบุคลากรประจำสถานีเครือข่ายถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกส่วนภูมิภาคทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา ระดับหัวหน้าชุดสถานีถ่ายทอดฯ และช่างเทคนิคประจำสถานีถ่ายทอดฯ ให้ได้รับความรู้ถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบการส่งวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน

[ หน้า 1 ] [ หน้า 3 ]