ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace

หน้าที่รับผิดชอบของแผนกเครื่องส่งส่วนภูมิภาค
         แผนกเครื่องส่งส่วนภูมิภาค ฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ ททบ.๕ มีหน้าที่รับผิดชอบงานตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และมีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 1. รับสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีแม่ข่าย (กทม.) และดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณเพื่อเผยแพร่ภาพ ไปสู่เครื่องรับโทรทัศน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ภายในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. ปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ รวมถึง ระบบไฟฟ้ากำลัง , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้ออกอากาศได้ตลอดเวลาการจัดอัตรากำลังพลของแผนกเครื่องส่งส่วนภูมิภาค
         การจัดอัตรากำลังพลของแผนกเครื่องส่งส่วนภูมิภาค ฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๙) โดยให้แต่ละส่วนประกอบกอบด้วยกำลังพลดังต่อไปนี้
 1. หัวหน้าแผนก (1 อัตรา)
 2. รองหัวหน้าแผนก (1 อัตรา)
 3. ประจำแผนก (1 อัตรา)
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (2 อัตรา)
 5. ชุดวิศวกรส่วนกลาง
  • หัวหน้าวิศวกร / ช่างชั้น 6 (1 อัตรา)
  • วิศวกร / ช่างชั้น 5 (1 อัตรา)
  • วิศวกร / ช่างชั้น 4 (1 อัตรา)
  • ช่างชั้น 2 (2 อัตรา)
 6. ชุดวิศวกรส่วนภูมิภาค
  • หัวหน้าวิศวกร / ช่างชั้น 6 (4 อัตรา)
  • วิศวกร / ช่างชั้น 5 (4 อัตรา)
  • วิศวกร / ช่างชั้น 4 (4 อัตรา)
  • ช่างชั้น 2 (8 อัตรา)
 7. สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์
  • หัวหน้าชุด (1 อัตรา : 1 สถานี)
  • ช่างชั้น 2 (3 อัตรา : 1 สถานี)
  • ช่างชั้น 1 (2 อัตรา : 1 สถานี)
  • พนักงานขับรถ (2 อัตรา : 1 สถานี)

[ หน้า 1 ] [ หน้า 2 ]