ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace
สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จ.เลย

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลสถานี

ที่ตั้ง 139 หมู่ที่ 1 ตำบล ศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรศัพท์ 042 - 071071
เริ่มออกอากาศ 7 กุมภาพันธ์ 2550
ความถี่ออกอากาศ UHF. CH - 50
พื้นที่เขตบริการ 11,324    ตารางกิโลเมตร
ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล
298    เมตร
ความสูงเสาอากาศ 134    เมตร
เว็บไซด์ -
e-mail NUY TV5 @hotmail.com
พื้นที่ออกอากาศ

เจ้าหน้าที่

ชื่อ : นายอัครพล    ทรงพุฒิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานี
e-mail : nuytv5@hotmail.com
ชื่อ : จ.ส.ท.พยุง    โสภารักษ์
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail : -
ชื่อ : จ.ส.ท.ไพโรจน์    ศิริไชยจำนงค์
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail : top2517@windowslive.com
ชื่อ : จ.ส.อ.กองคำ    จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail :

อื่นๆ

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดเลย
         
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง  พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและลอนลึก รวมกันประมาณ  80 %    

          และมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยประมาณ  20%  ของพื้นที่ทั้งหมดโดยมีตัวเมืองอยู่ตรงกลางลักษณะคล้าย

ก้นกระทะ  สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น   3   เขตด้วยกัน   คือ

1. เขตภูเขาสูง  บริเวณทางด้านทิศตะวันตก ได้แก่ บริเวณอำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย       อำเภอท่าลี่  การคมนาคมในบริเวณนี้ไม่ค่อยสะดวกมี พื้นที่ทำการเพาะปลูกน้อยและมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง

2. เขตที่ราบเชิงเขา   อยู่บริเวณทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอนาด้วง และอำเภอปากชม เป็นเขตที่ไม่ ค่อยมีภูเขาสูงมากนัก มีที่ราบเชิงเขาพอที่จะทำการเพาะปลูกได้บ้างมี ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลาง

3. เขตที่ราบลุ่ม อยู่บริเวณแม่น้ำเลย และลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ บริเวณอำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุง เป็นเขตที่ทำการเพาะปลูกได้ดี  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากกว่าเขตอื่น ๆ จังหวัดเลย อุดมไปด้วยป่าไม้  และภูเขาที่สลับซับซ้อนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ ธารหลายสาย แต่เป็นแม่น้ำขนาดเล็กและสั้นเป็นส่วนมาก เช่น  แม่น้ำเลย  ลำน้ำหมาน   ลำน้ำฮวย ลำน้ำลาย  ลำน้ำปวน   ลำน้ำสวย  ลำน้ำพุง   ลำน้ำสัก  ( ต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสัก )  เป็นต้น

ขนาดและที่ตั้ง 

          จังหวัดเลยมีเนื้อที่ประมาณ  11,324  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,140,000  ไร่ ตั้งอยู่เหนือสุดของ

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ห่างจากรุงเทพมหานคร  ประมาณ  520  กิโลเมตร  ( เส้นทางกรุงเทพฯ –

          ชัยภูมิ – เลย  )   มี    14   อำเภอ    89   ตำบล   916   หมู่บ้าน      มี   15   เทศบาล   85   อบต. 

          จำนวนประชากรในจังหวัดเลย  ชาย   318,190  คน , หญิง  308,511  คน  รวมทั้งหมด  626,701  คน